TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

 


1. Rekisterinpitäjä


Lector Kustannus Oy / Lector Publishing Ltd

Linnoittajantie 5 A 14 , 00940 HELSINKI

0405754917


2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jaana Palanterä

Linnoittajantie 5 A 14 , 00940 HELSINKI

jpalante@gmail.com


3. Rekisterin nimi
 Asiakasrekisteri ja Henkilöstöhallinnon rekisteri.


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme Asiakasrekisterissä asiakkaidemme ja potentiaalisten asiakkaidemme sekä näiden edustajien henkilötietoja palvelun tuottamiseen, myyntiin ja laskutukseen sekä asiakassuhteen hoitoon. Asiakassuhteen hoidon osalta käsittelyperusteena on asiakkaan ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen täytäntöönpano.

Henkilöstöhallintarekisterissä käsittelemme oman henkilöstömme ja toimittajiemme henkilötietoja palkan tai palkkion maksuun ja toimittajasuhteen hoitoon.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterit sisältävät seuraavia henkilötietoja:

-       nimi,

-       osoite,

-       puhelinnumero,

-       sähköposti,

-       kuvatiedot,

-       organisaatio tai yhteistyötaho,

-       henkilötunniste,

-       pankkitiedot

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietojen kerääminen perustuu asiakas-, toimittaja- tai henkilöstösuhteeseen rekisterinpitäjän kanssa. Keräämme tietoja sopimuksenteon yhteydessä, rekisteröityessäsi tai kun käytät rekisterinpitäjän palveluja. Keräämme henkilötiedot pääasiassa sinulta itseltäsi. Voimme saada henkilötietoja myös muulta taholta, joka käyttää sinulle suunnattuja rekisterinpitäjän palveluita.

Voimme myös kerätä henkilötietoja markkinointia varten julkisista lähteistä.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Emme luovuta henkilötietoja kolmannelle osapuolelle ilman suostumustasi.


8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Emme luovuta henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


9. Rekisterin suojauksen periaatteet

  1. Manuaalinen aineisto

    Emme käsittele manuaalista aineistoa.

 

  1. Digitaaliset/ATK:lla käsiteltävät tiedot

    Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta.

Rekisterit on talletettu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuun tietokantaan, johon on pääsy vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä.

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeellista tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi.

Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot poistamme asiaankuuluvalla tavalla.


10. Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus saada tieto henkilötietojesi käsittelystä sekä saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot.

Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla: Jaana Palanterä, jpalante@gmail.com

Pyyntösi käsitellään sen saapumista seuraavana arkipäivänä tai muuten kohtuullisessa ajassa.


11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Sinulla on oikeus vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua, tietojen täydentämistä ja  henkilötietojesi poistamista.Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla: Jaana Palanterä, jpalante@gmail.com.

Pyyntösi käsitellään sen saapumista seuraavana arkipäivänä tai muuten kohtuullisessa ajassa.

 

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Lisäksi sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen. Sinulla on myös oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsen-valtion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla: Jaana Palanterä, jpalante@gmail.com.

Pyyntösi käsitellään sen saapumista seuraavana arkipäivänä tai muuten kohtuullisessa ajassa.

 

Tähän selosteeseen on sovellettu Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeita: https://www.tietosuoja.fi/fi/